Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2024.01.16. napjától

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az eINGATLAN weboldal (
https://www.eingatlan.hu) és a mögötte álló (https://app.eingatlan.hu/) online elérhető és használható, ingatlankezelést és ügyintézését, valamint egyéb funkciókat támogató szoftver, adatbázis és egyéb szolgáltatások működését biztosító rendszer (a továbbiakban: eINGATLAN”) használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

Jelen ÁSZF Előfizetés esetén az előfizetői szerződés (a továbbaikban: „Előfizetői Szerződés”) szerves, elválaszthatatlan része. A Felek jogviszonyára az Előfizetői Szerződés, valamint jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók, ezen dokumentumok együttesen képezik a Felek között létrejövő teljes szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”).

Az ÁSZF és az Előfizetői Szerződés eltérő rendelkezései esetén az Előfizetői Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Szerződés az Előfizetői Szerződést megkötő jogalany, mint a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) és másrészről az

Info Sierra Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1162 Budapest, Ferenc utca 2.; adószám: 14038376-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-886026; e-mail cím: [email protected]; weboldal: https://www.eingatlan.hu), mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”),

a továbbiakban együttesen: „Felek” között az alábbi feltételekkel jön létre.

Az Előfizetői Szerződés megkötésével Ügyfél vállalja Szerződésben, illetve a Szolgáltató egyéb szabályzataiban meghatározott feltételek maradéktalan és folyamatos betartását, és az azokban vállalt kötelezettségek teljesítését, ezen kötelezettségvállalását az Ügyfél az eINGATLAN használatával kifejezetten megerősíti. Az eINGATLAN használatával Ügyfél kifejezetten megerősíti, hogy a Szerződés az Előfizetői Szerződés megkötésével Ügyfél és a Szolgáltató között érvényesen, az Előfizetői Szerződés elfogadásának időpontjától kezdődő hatállyal létrejött, így a Szerződés feltételeit és az abban vállalt kötelezettségeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

NYILATKOZAT: Az eINGATLAN-ra vonatkozó Előfizetői Szerződés megkötésével, valamint az eINGATLAN használatával Ügyfél kifejezetten nyilatkozik, hogy a jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetet nyilvántartó állam hatályos jogszabályai alapján nyilvántartásba vett, jogszabályoknak megfelelően működő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, melynek nevében az Előfizetői Szerződést elfogadó, képviseletére jogosult tagja jogosult az általa képviselt személy nevében a Szerződés megkötésére.

A Szolgáltató minden olyan jogát magának fenntartja, amelyekről írásban, kifejezetten nem mondott le. Kifejezett jogátruházás nélkül, ún. beleértett jogátruházás a Szerződés hatálya alatt kizárt.

 1. Preambulum

1.1. A Szolgáltató az eINGATLAN kizárólagos szerzői jogi jogosultja, tulajdonosa és üzemeltetője. Az eINGATLAN és a teljes mögötte álló informatikai rendszer a Szolgáltató saját fejlesztése, mely a kifejezetten ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó adatkezeléssel kapcsolatos funkciókat tartalmazó, online formában elérhető szoftverből és a mögötte álló adatbázisból és komplex adatfeldolgozó algoritmusokból álló egységes, számos funkcióból felépülő rendszer.

1.2. Ügyfél az Előfizetői Szerződés megkötésével jogosultságot szerez az eINGATLAN rendszer használatára. Az eINGATLAN használata a 3 ingatlannal teljesen díjmentes. A szolgáltatás minden további ingatlanra egyszeri aktiválási díj valamint havidíj fizetése ellenében vehető igénybe, melyet minden hónap 1-jén automatikusan számláz a rendszer. (A havidíjról és kedvezményekről tájékozódhat az eINGATLAN weboldalán https://eingatlan.hu/arak/)

 1. A Szerződés tárgya

2.1. A Szerződés tárgyát az eINGATLAN rendszer, valamint a rendszerben elérhető egyéb szolgáltatások (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”) képezik.

2.2. Szolgáltató a hatályos jogszabályok alapján és a jelen Szerződés feltételeivel az eINGATLAN és annak funkcióinak használatát Ügyfél részére engedélyezi (a továbbiakban: „Licenc”), és az eINGATLAN-hoz a Szerződésben meghatározott feltételekkel támogatást és frissítéseket nyújt. Szolgáltató szolgáltatásaiért cserébe Ügyfél díjat (a továbbiakban: „Díj”) fizet, az Előfizetői Szerződésben a Felek által kölcsönösen elfogadott előfizetési konstrukcióban meghatározott feltételekkel.

2.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződéssel Ügyfél pusztán az eINGATLAN használatának – átmeneti és nem átruházható – jogát szerzi meg, az eINGATLAN vagy annak bármely részének szerzői jogai és tulajdonjoga Szolgáltatóé marad. Felek rögzítik továbbá, hogy a Licenc – a Szerződés feltételeinek megfelelően – az eINGATLAN-nak csak a felhasználói szintű használatára, és csak azon szolgáltatásokra vonatkozik, amelyekre Ügyfél előfizet, így a további díjfizetési kötelezettségekkel járó Kiegészítő Szolgáltatásokat Ügyfél kizárólag a hozzájuk tartozó további díjak megfizetése esetén jogosult igénybe venni. Az előfizetés a Szerződésben meghatározott feltételek szerint módosítható, illetve szüntethető meg.

 1. Demó verzió

3.1. A Szolgáltató – annak érdekében, hogy a Felhasználó az eINGATLAN egyes funkcióit (a továbbiakban: „Alapszolgáltatás”) kipróbálhassa – lehetővé teszi a felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) számára, hogy az Alapszolgáltatást szerződéskötés nélkül egy demó/teszt fiók útján kipróbálja. A demó verzió során használt Alapszolgáltatások kizárólag a rendszer bemutatása, kipróbálása céljából érhetők el. A demó hozzáférés igénylése az [email protected] e-mail címen lehetséges.

3.2. A Felhasználó a teszt fiókhoz hozzáférést igényelhet az [email protected] e-mail címen.

3.3. A demó fiókban – tekintettel arra, hogy a Felhasználó részére külön zárt felhasználói fiók nem kerül létrehozásra – így más felhasználókkal egyszerre tesztelheti az Alapszolgáltatást. Az előbbiekre tekintettel, mivel a Felhasználó által megadott adatokat más, a demó fiókot tesztelő felhasználók is láthatják, a Felhasználó kizárólag kipróbálás érdekében kitalált (nem valós) adatokat jogosult megadni. A Felhasználó kizárólagosan felel az általa megadott adatokért, így demó fiók esetén köteles tartózkodni a valós, személyes adatok megadásától.

3.4. A demó fiókba felvitt adatok az esetleges szerződéskötést követően nem kerülnek automatikusan átvitelre az előfizetői felületre.

3.5. A demó fiók és az azzal elérhető demó rendszer nem azonos az előfizetőknek fenntartott éles rendszerrel. A demó rendszer funkcionalitásában erősen korlátozott. Ügyfél a demó rendszer korlátozásait kifejezetten tudomásul veszi.

3.6. A demó fiók próba-szerű jellegéből fakadóan sem a demó fiók, sem az annak útján kiállított próba számlák és egyéb próba bizonylatok ténylegesen nem kerülnek kiállításra az üzleti félként megjelölt próba vállalkozás részére, így ezen üzemmódokban a Szolgáltatás valós gazdasági tevékenység lebonyolítására és ehhez kapcsolódóan jogszabályi kötelezettségek megfelelő teljesítésére nem alkalmas. Az így létrehozott dokumentumok tényleges számlának, illetve egyéb tényleges bizonylatnak nem minősülnek.

 1. A Szerződés hatálya

4.1. Az Előfizetői szerződést az Előfizető önkéntes és szabad elhatározásából hozza létre az eINGATLAN rendszerbe (https://app.eingatlan.hu) történő regisztrációjával, valamint az eINGATLAN rendszer használatával. Az Előfizetői Szerződés megszűnésével a Szerződés automatikusan megszűnik.

 1. Szerződéskötés, az eINGATLAN használata, Adatfeltöltés

5.1. Az eINGATLAN rendszer kizárólag regisztrációt (Előfizetői Szerződés megkötését) követően, érvényes aktív előfizetéssel használható, valamint a https://app.eingatlan.hu/

 weboldalon érhető el. A Szolgáltató által a rendszer használatához szükséges adatokat az Ügyfél köteles pontosan, a valóságnak megfelelően megadni.

5.2. Az Előfizetői Szerződés megkötésére írásban, papír alapon vagy elektronikus formában kerül sor. 

5.3. Aktív előfizetés esetén, azaz az Előfizetői Szerződés megkötését követően Ügyfél jogosulttá válik ingatlanjainak a rendszerben történő kezelésére. 

5.4. Az Ügyfél saját, kizárólagos felelőssége gondoskodni arról, hogy az eINGATLAN használata során a megadott adatok mindvégig a valóságnak megfelelőek, pontosak, és naprakészek legyenek. Adatváltozás – különösen az Ügyfél belépési- és felhasználói adataiban bekövetkező változás – esetén az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót, és megadni részére az új, hatályos adatokat. 

5.5. Amennyiben Szolgáltató észleli, hogy Ügyfél: 

5.5.1. bármilyen más személy nevében jogosulatlanul használja az eINGATLAN-t; 

5.5.2. a Szerződés feltételeit megszegi; 

5.5.3. Szolgáltató egyéb szabályzataiban foglalt feltételeket megszegi; 

5.5.4. bármilyen módon megsérti Szolgáltató szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, úgy Ügyfél felhasználói fiókjainak használatát – a Szerződés rendelkezései alapján – Szolgáltató felfüggesztheti vagy a Szerződés megszüntetésével a felhasználói fiókokat törölheti, így Ügyfél az eINGATLAN-t nem tudja tovább használni. 

 1. Előfizetés, Díjak, Kedvezmények, Szolgáltatások

6.1. Az eINGATLAN rendszer használatához az Ügyfélnek előfizetéssel kell rendelkeznie. A felek eltérő megállapodása hiányában az Előfizetői Szerződés az eINGATLAN alapvető funkcióira, mint alapszolgáltatásokra szól. Előfizetői Szerződés érvényes megkötése esetén Ügyfél 3 ingatlan díjmentes kezelésére jogosult. 

6.2. A alapszolgáltatás keretének felhasználása után Ügyfél további ingatlanok kezelését Egyszeri aktiválási díj és ismétlődő havidíj (a továbbiakban “Előfizetői Díj”) megfizetése után érheti el. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.

6.2.1. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

6.3. A Licenc és az egyéb Szolgáltatások díja, így az Ügyfél által havonta fizetendő Előfizetési Díj összege a kiválasztott konstrukciónak megfelelően az egyes funkciók, Szolgáltatások díjának összegéből áll. Havi díjak esetében a levonás havonta esedékes. Az ismétlődő bankkártyás fizetés egy, a Barion Payment Zrt által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez és jelen ÁSZF elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően az eINGATLAN rendszerében kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártya adatok újbóli megadása és a Felhasználó tranzakciónként hozzájárulása nélkül az eINGATLAN rendszer által kezdeményezve történjenek.

6.4. Az egyes Szolgáltatások díjait a Szolgáltató az eINGATLAN (https://www.eingatlan.hu/arak/) weboldalon teszi közzé. Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz és elfogadja, hogy a Szolgáltatások díjai kizárólag a weboldalon kerüljenek közzétételre. A Szolgáltatások díjait a Szolgáltató jogosult saját diszkrecionális döntése alapján módosítani, a módosított díjak a weboldalon történő közzétételüktől kezdve hatályosak.

6.5. A Szolgáltató saját diszkrecionális döntése alapján jogosult mennyiségi- és egyéb kedvezményeket, promóciós díjakat, csökkentett árakat biztosítani az Ügyfél számára. Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz és elfogadja, hogy a kedvezmények kizárólag a weboldalon kerüljenek közzétételre. A kedvezményeket a Szolgáltató jogosult saját diszkrecionális döntése alapján módosítani, a módosított díjak a weboldalon történő közzétételüktől kezdve hatályosak.

6.6. Szolgáltató az Előfizetői Szerződés rendelkezései szerint jogosult a Díjak indexálására. Eltérő megállapodás hiányában Szolgáltató jogosult a Díjakat évente egyszer, minden naptári év első negyedévében vagy az Előfizetői Szerződés hatálybalépésének évfordulójakor a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói árindex (inflációs ráta) mértékével egyoldalúan, Ügyfél hozzájárulása és bármilyen további külön értesítés nélkül, a módosított Díj kiszámlázásával megemelni. A számítás alapja a Díjnak az emelést megelőző évben hatályos összege.

6.7. A Szolgáltató jogosult a Kiegészítő Szolgáltatásokra vonatkozó Díjakat egyoldalúan módosítani, így megnövelni is. A Szolgáltató a Díjak módosításáról a módosítás hatályba lépését megelőzően 72 órán belül, e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet. A díjak módosítása azok hatálybalépését megelőzően esedékes díjakat nem érinti. Amennyiben Ügyfél a módosított Díjakkal nem kívánja előfizetését fenntartani, a Díjak módosítására irányuló tájékoztató kézhezvételét követően, legkésőbb a díjmódosítás hatályba lépéséig az Ügyfél jogosult a Szerződést a Díjmódosítás hatálybalépésének napjára felmondani. Amennyiben az Ügyfél a Szerződést a Díjmódosítás hatálybalépésének napjáig nem mondja fel, az a Szerződés módosítására vonatkozó javaslat elfogadásának minősül, így a Szerződés Díjai a Szolgáltató tájékoztatásában foglaltak szerint módosulnak, és a Szerződés hatályában fennmarad, a módosított Díjakkal.

6.8. Szolgáltató az ÁSZF egyéb aspektusait saját diszkrecionális döntése alapján vagy jogszabály-változásoknak való megfelelés érdekében bármikor jogosult módosítani. A módosításról Szolgáltató a weboldalon tájékoztatni köteles Ügyfelet. Az ilyen módosítások alkalmazására a Díjak módosítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

6.9. Amennyiben Ügyfélnek további kiegészítő Szolgáltatásokra lenne szüksége, a honlapon ezek igénybevételére lehetősége van.

6.10. Egyes Kiegészítő Szolgáltatások nem havidíjas konstrukcióban, hanem külön, eseti Díjak megfizetése esetén vehetők igénybe. Ezen Szolgáltatások Díjait Ügyfél köteles az adott Díjra vonatkozó fizetési határidőben megfizetni, a Szolgáltatás igénybevételére Ügyfél kizárólag a Díj megfizetése esetén jogosult.

 1. Számlázás

7.1. Az előfizetésről szóló számlát minden esetben a Szolgáltató állítja ki. Az előfizetéshez tartozó Díjakat, valamint az azokhoz kapcsolódó esetleges közterheket (különösen: ÁFA) Ügyfél az adott elszámolási időszakot követően utólag köteles megfizetni.

7.2. Az előfizetéshez tartozó Díjak és a fizetési gyakoriság az Előfizetői Szerződésben meghatározott feltételek szerint alakulnak. A Felek az Előfizetői Szerződésben havi elszámolásban állapodhatnak meg. Az Előfizetői Díj Ügyfél általi megfizetése az adott Előfizetői Időszakban előre esedékes. A Felek eltérő rendelkezése esetén a számlázás havonta történik.

7.3. A számlát a Szolgáltató minden esetben az Ügyfél nevére, az Ügyfél által megadott adatokkal állítja ki.

7.4. Ügyfél kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a számla kiállítója számlát kizárólag elektronikus módon állítsa ki.

7.5. Szolgáltató az elektronikus módon kiállított számlát minden hónap 10. napjáig az Ügyfél által számlázási e-mail címként megadott e-mail címre (ennek hiányában az Ügyfél által megadott egyéb e-mail címre) elektronikus úton küldi meg. Az elektronikus úton megküldött számla Ügyfél e-mail fiókjába való elküldésével kézbesítettnek tekintendő.

7.6. Ügyfél fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor annak teljes összege a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.

7.7. Amennyiben a fizetési határidő napja munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző napon kell a fizetésnek megtörténnie.

7.8. Amennyiben Ügyfél a számla kiegyenlítésére álló határidőn belül a kiszámlázott összeget Szolgáltató részére nem fizeti meg, Szolgáltató 8 naptári napos póthatáridővel az Ügyfelet felszólítja fizetésre. Amennyiben Ügyfél a póthatáridőn belül tartozását nem egyenlíti ki, Szolgáltató jogosult saját diszkrecionális döntése alapján a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a tartozás rendezéséig a szolgáltatásokat korlátozni, felfüggeszteni.

7.9. Amennyiben Ügyfél számlázási adatait, vagy számlázással kapcsolatos értesítési e-mail címét meg akarja változtatni, azt Szolgáltató számára írásban kell jeleznie. A már kiállított számlák esetében a számlázási adatok módosítására nincs lehetőség.

 1. A Szolgáltatások tartalma

8.1. A Szolgáltatások az eINGATLAN rendszer Ügyfél által igénybe vett funkcióit jelentik. Egyes Szolgáltatások az előfizetés részeként külön díjfizetés nélkül is elérhetők az Ügyfél részére, míg bizonyos egyéb szolgáltatások (a továbbiakban: „Kiegészítő Szolgáltatások”) kizárólag külön díjfizetés esetén vehetők igénybe. A Szolgáltatásokat és a Kiegészítő Szolgáltatásokat az Előfizetői Szerződés határozza meg, de az Ügyfél külön Előfizetői Szerződésben később is megrendelhet Kiegészítő Szolgáltatásokat.

8.2. Az Alapszolgáltatások az eINGATLAN rendszer használatával válnak elérhetővé az Ügyfél részére. Az Alapszolgáltatásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást az eINGATLAN weboldal tartalmazza. Az Alapszolgáltatások vonatkozásában a szolgáltatási jogviszony az alábbi feltételekkel jön létre:

8.2.1. eINGATLAN SZOFTVER: A Szolgáltató a Szerződés szerinti Licenccel biztosítja az Ügyfél részére a szoftver felhasználására vonatkozó engedélyt.

8.2.2. eINGATLAN ADATFELTÖLTÉS: A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést megkötő Ügyfelek részére az eINGATLAN használatához szükséges, Ügyfél által megadott adatokat feltölti az eINGATLAN rendszerbe. Az adatok feltöltését követően a Szolgáltató az adatokon további változtatást, illetve további adatrögzítést nem végez, innentől kezdődően kizárólag Ügyfél végzi az adatok módosításával kapcsolatos feladatokat.

8.3. Az alábbi Kiegészítő Szolgáltatások vonatkozásában Szolgáltató pusztán az Ügyfél és az általa választott egyéb szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek közötti kapcsolattartást segíti elő az eHÁZ szoftver erre kijelölt funkcióin keresztül. A Kiegészítő Szolgáltatások vonatkozásában a szolgáltatási jogviszony az alábbi feltételekkel jön létre:

 1. A Szolgáltatások elérhetősége, módosítása

9.1. Szolgáltató a kizárólag online formában elérhető eINGATLAN rendszer működésével kapcsolatban arra törekszik, hogy a rendszer a hét minden napján, egész nap (heti 7*24 órában) elérhető legyen. Az előre bejelentett, illetve a rendszeres karbantartások időtartama, valamint egyes funkciók nem megfelelő működésének időtartama alatt a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatások működését biztosítani.

9.2. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek. Mindazonáltal a Szolgáltató az ellenőrzési körén kívül eső körülményekből fakadó esetleges kimaradásokért, hibákért, így például különösen az internet hálózat működésének zavarából adódó esetleges információvesztésért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezelésből fakadó hibákért, valamint az Ügyfél által okozott hibákért nem felelős.

9.3. A Szerződés vis maior esemény miatti megszegése vonatkozásában az alábbi feltételek érvényesülnek:

9.3.1. Az a fél, aki a Szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A szerződésszegő fél mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa (a továbbiakban: „vis maior”).

9.3.2. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés kapcsán kifejtendő tevékenység teljesítését, de késlelteti azt, akkor a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával.

9.3.3. A vis maior-ról haladéktalanul értesíteni kell a másik felet. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. Szolgáltató az eINGATLAN rendszerén keresztül értesíti az Ügyfelet a vis maiorról. Amennyiben az eINGATLAN rendszere nem elérhető, azonban a Szolgáltató karbantartást vagy egyéb előre tervezett szolgáltatás-kimaradást nem jelzett előre, akkor a Felek a rendszer működésének hiányát a Szolgáltató által közölt, vis maiorra vonatkozó értesítésnek tekintik.

9.3.4. A fenti rendelkezésektől eltérően a Felek megállapodnak, hogy a Díjak megfizetésére vonatkozó kötelezettségek vonatkozásában az alábbi eseményeket a vis maior köréből kifejezetten kizárják:

 • tekintettel a vírus jelenlétének és esetleges következményeinek ismeretére, a SARS-CoV-2 (korona) vírust, annak összes alfaját, variánsát és mutációját, valamint a vírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott esetleges kormányzati és hatósági döntéseket, illetve megszorító intézkedéseket, valamint

 • tekintettel arra, hogy a konfliktus okozta alábbi intézkedések a Szolgáltatások teljesítését nem akadályozzák, az Ukrajna és Oroszország közötti fegyveres konfliktus miatt, vagy azzal összefüggésben kialakuló esetleges hadiállapotot, háborús készültséget, kényszer-sorozást, bizonytalan gazdasági helyzetet, menekült-válságot, illetve az Oroszországgal vagy az orosz tulajdonú, illetve érdekeltségű gazdasági társaságokkal, hatóságokkal, intézményekkel (beleértve a pénzügyi intézményeket és bankokat is) vagy egyéb szervezetekkel szemben hozott bármilyen szankciót.

 1. A Szolgáltató nem felel a harmadik személyektől származó szolgáltatásokért és/vagy tartalmakért, illetve azok elérhetőségéért, akkor sem, ha a harmadik személy szolgáltatót a Szolgáltató ajánlotta az Ügyfélnek, vagy a Szolgáltató közvetítői szerepet töltött be a harmadik fél szolgáltató és az Ügyfél között. Szolgáltatási szint és üzleti kontinuitás

10.1.A Felek haladéktalanul értesíteni kötelesek egymást minden olyan körülményről, amely a Szolgáltatások megfelelő színvonalú nyújtását veszélyezteti, vagy gátolja.

10.2.A Szolgáltató szavatolja, hogy az általa a Szerződés teljesítése során alkalmazott műszaki eljárások, technológiák felhasználását harmadik személy joga nem korlátozza.

10.3.Szolgáltató jogosult közreműködő (teljesítési segéd) igénybe vételére. Szolgáltató a teljesítése során igénybe vett közreműködők tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.

10.4.Válaszidők, Incidensmenedzsment: Szolgáltató az eINGATLAN rendszer működése alatt az idő 95%-ában 3 másodpercen belüli válaszidő biztosítására törekszik. Szolgáltató mindazonáltal a válaszidőkkel kapcsolatban kezességet, garanciát vagy szavatosságot nem vállal, és nem is tud vállalni. Szolgáltató mindazonáltal vállalja, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos esetleges hibákat, incidenseket kivizsgálja, és intézkedik a hibák kijavítása iránt. Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a rendszer rendelkezésre állásával és a válaszidőkkel kapcsolatban szavatossági vagy kártérítési igény nem illeti meg. Szolgáltató az eINGATLAN rendszerről minden éjszaka biztonsági mentést készít, így kritikus hiba vagy adatvesztés esetén lehetőség van a rendszer helyreállítására.

 1. Szolgáltatási szint biztosítása, támogatás

11.1.Támogatás, Ügyfélszolgálat

11.1.1. Szolgáltató az Ügyfél előfizetése mellé termék-támogatást nyújt. Az Ügyfél e-mailen keresztül kérhet támogatást. Szolgáltató az e-mail útján érkezett megkeresésekre legkésőbb a beérkezéstől számított második munkanap végéig válaszol. Szolgáltató az ettől eltérő támogatási feltételekről előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet.

11.2.Hibabejelentés, panaszok

11.2.1. Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait, panaszait az ügyfélszolgálaton, valamint a weboldalon keresztül megadott elérhetőségeken, illetve Szolgáltató kapcsolattartóján keresztül jogosult bejelenteni. Szolgáltató az ilyen jellegű megkeresésekre 30 naptári napon belül köteles válaszolni.

11.3.Szolgáltatási szint megsértése

11.3.1. Amennyiben Szolgáltató a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, és így az eINGATLAN rendszer az előírt üzemidőben nem elérhető, az a szolgáltatási szint megsértésének minősül. Ilyen esetben az Ügyfél igényelheti a Szolgáltatótól felmerült kára megtérítését. Szolgáltató ilyen esetben a felmerült kárt az Ügyfél által fizetendő Díjak csökkentésével köteles megtéríteni, azaz az Ügyfél igényét a fennálló, illetve jövőbeli Díj-követelésébe jogosult beszámítani. Nem minősül a szolgáltatási szint megsértésének, ha a kár az Ügyfél fiókjához hozzáféréssel rendelkező egyéb Felhasználóknál merül fel.

11.4.Ügyfél felhasználásából eredő incidensek

11.4.1. Szolgáltató az Ügyfél, illetve a hozzá tartozó Felhasználók nem megfelelő felhasználásából fakadó hibákért, kimaradásért, incidensekért nem felelős, az ezekből fakadó hibák kijavítására nem köteles. Felek az ilyen hibák kijavításáról külön, visszterhes szerződésben állapodnak meg.

11.5.Harmadik fél szolgáltató hibájából fakadó károk

11.5.1. Az eINGATLAN rendszeren keresztül elérhető, úgynevezett API-kon keresztül integrált, kapcsolódó külső, harmadik felektől származó szolgáltatások a következők: Társasházi rendszerintegráció; Online fizetés. Ezen szolgáltatások működéséért Szolgáltató nem felelős, Szolgáltató kizárólag ezen rendszerekkel kapcsolatos integráció technikai megvalósítására köteles.

11.6.Támogatás alól kivonat tételek

11.6.1. Nem tartozik a támogatás alá, és így a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az alábbiakért. Ügyfél az ilyen hibák kijavítását külön díj ellenében igényelheti a Szolgáltatótól:

 • Nem az eINGATLAN rendszer rendellenes működésére visszavezethető rendszer- vagy adatjavítások elvégzése (különösen: rendszer vagy adatbázis sérülés, nem rendeltetésszerű használat, téves adatrögzítés, adatok változása amelyet Ügyfél nem jelent haladéktalanul Szolgáltató részére;

 • Nem megfelelő infrastruktúra vagy internetes sávszélesség miatt bekövetkező lassulás, adatvesztés, egyéb hibák;

 • Vírusfertőzés miatti hibák;

 • Külön oktatás, személyes konzultáció.

 1. Szerződés megszüntetése, Szolgáltatások felfüggesztése

12.1. A Szerződést a szerződő Felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik.

12.2. A határozott időre létrejött Szerződést annak határozott időtartamára tekintettel Felek nem jogosultak rendes felmondással megszüntetni. A határozott időre létrejött Szerződés a határozott idő leteltével automatikusan határozatlan időtartamúvá válik, kivéve, ha a Felek bármelyike a határozott időtartam leteltét megelőzően 30 napon belül kifejezi azon szándékát a másik fél számára, hogy a Szerződés meghosszabbítását, azaz a határozatlan időtartammal történő folytatását nem kívánja. Ez esetben a Szerződés a határozott idő leteltével megszűnik.

12.3. A határozatlan idejű Szerződést a Felek rendes felmondással írásban a számlázási időszak utolsó napjára mondhatják fel.

12.4. Az Előfizetői Szerződéssel összhangban a Felek a szerződés hatályba lépésének időpontjától, azaz az Előfizetői Szerződés aláírásának napjától számított 1, azaz egy éves időtartamra kötik a Szerződést. A Szerződés a határozott idő lejártát követően automatikusan határozatlan idejűvé módosul.

12.5. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltató az Ügyfélnek az eINGATLAN rendszerhez való hozzáférését, valamint a jelen Szerződéssel biztosított minden jogosultságot megszünteti. Az Ügyfél kifejezett, írásos kérése esetén az Ügyfélnek az eINGATLAN rendszerben kezelt minden adatát az Ügyfél részére Microsoft Excel táblázat formátumban 30 napon belül átadja. Amennyiben Ügyfél az adatok átadását a Szerződés megszűnését megelőzően nem kérte, a Szolgáltató az adatokat a Szerződés megszűnését követő 31. napon véglegesen törli.

12.6. Ügyfél kifejezetten elismeri, hogy a Szerződés felmondása esetén semmilyen visszatérítés vagy kedvezmény nem illeti meg, ugyanakkor az előfizetésének megfelelő feltételekkel a Szerződés határozott időtartamának végéig jogosult az eINGATLAN-t használni.

12.7. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató a Szerződésnek az Ügyfél általi súlyos megszegése esetén jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ügyfél általi súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a Díj megfizetésével kapcsolatos 15 napos póthatáridőt meghaladó késedelem, a Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség megsértése, a szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezések megsértése, valamint a Szerződés felelősségre és tilalmakra vonatkozó rendelkezéseinek megszegése, a rendszer céljával ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető használata, vagy mindezekre tett egyértelmű próbálkozás. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá az Ügyfél részéről: szándékosan hamis, illetve a valóságnak nem megfelelő adatok megadása (kivéve demó verzió esetén), a valóságnak nem megfelelő adatokról való tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, bármilyen jogszabály, vagy az Ügyfélre vonatkozó egyéb szabályozás megsértése, Szolgáltató jogos gazdasági, üzleti, kereskedelmi érdekének vagy hírnevének megsértése, Szolgáltató szabályzataiban (különösen adatvédelmi- és/vagy etikai szabályzataiban) foglaltak megsértése, továbbá a Licenc terjedelmére vonatkozó rendelkezések megszegése, valamint az Ügyfél ellen indított felszámolási- csőd- vagy végelszámolási eljárás megindítása, az Ügyfél ellen indított büntetőeljárás.

12.8.Ügyfél kifejezett, írásos, azonnali hatályú felmondással jogosult a Szerződést megszüntetni a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén. A Szolgáltató súlyos szerződésszegésének az alábbi esetek minősülnek: a Szerződésben garantált szolgáltatási szint tartós kimaradása, a Szolgáltató fizetésképtelenségét megállapító jogerős bírósági határozat, illetve, ha a Szolgáltató a titoktartásra vonatkozó kötelezettségét megszegi.

12.9.Azonnali hatályú felmondás esetén a már megfizetett Díjak visszatérítésére Szolgáltató nem köteles, azokat bánatpénz jogcímén jogosult megtartani.

12.10. A Szolgáltató a Szerződés megkötését megtagadja, illetve jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben tudomására jut, hogy a Szerződés megkötése jogszabályba, nemzetközi szerződésbe ütközne, vagy az a Szolgáltató szabályzataival vagy üzletpolitikai elveivel ellentétes, illetve ha a teljesítést az eINGATLAN rendszer működési körén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt nem lehetséges.

12.11. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásokat azonnali hatállyal felfüggeszteni, amennyiben az Ügyfél – vagy az Ügyfélhez tartozó bármely Felhasználó – a Szerződést megszegi, illetve különösen, ha az Ügyfél a Díjak fizetésével 30 napos, vagy azt meghaladó késedelembe esik. A Szolgáltatások felfüggesztésének ideje alatt az Ügyfél a Szolgáltatásokat használni nem jogosult, és az újabb verziók, frissítések, oktatóanyagok, Kiegészítő Szolgáltatások használata számára letiltásra kerül. A Szolgáltató a felfüggesztést a Díjak maradéktalan rendezését követő 3 munkanapon belül megszünteti.

 1. Frissítések, karbantartás

13.1.Az eINGATLAN-at a Szolgáltató jogosult folyamatosan fejleszteni, karbantartani és frissítésekkel rendszeresen hatékonyabbá tenni. Szolgáltató az eINGATLAN-at és a mögötte álló informatikai rendszert folyamatosan karbantartja, hogy a lehető legjobb Felhasználói élményt nyújtsa Ügyfélnek. A karbantartásért Ügyfél külön díjat nem tartozik fizetni.

13.2.Szolgáltató vállalja, hogy az esetleges jogszabály-változásoknak megfelelően az eINGATLAN rendszert frissíti, hogy a funkciók mindig megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak.

13.3. Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az eINGATLAN, illetve a mögötte álló rendszerek és adatbázisok karbantartások, fejlesztések, hibaelhárítási okok és frissítésének idején az eINGATLAN egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan elérhető. Amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy a hiba Ügyfél informatikai rendszerén, vagy az Ügyfél szerződéses kapcsolatban álló kommunikációs szolgáltató rendszerén keletkezett, akkor a Szolgáltatót a továbbiakban nem terheli semmiféle hibakeresési, hibajavítási, vagy más kötelezettség.

13.4. Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy Ügyfélt az eINGATLAN frissítések és/vagy karbantartás miatti, 24 órát el nem érő korlátozott vagy átmenetileg szünetelő elérhetősége miatt semmilyen visszatérítés, kedvezmény vagy egyéb igény nem illeti meg, a Szolgáltatást ilyen esetben folyamatosnak kell tekinteni.

13.5. A Felek közötti kapcsolattartás magyar nyelven történik.

13.6. Felek a Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére az Előfizetői Szerződésben kijelölt kapcsolattartókon keresztül kötelesek. Felek megállapodnak, hogy a kijelölt kapcsolattartók elektronikus levelezését – a Szerződés megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok kivételével – kifejezetten írábeli közlésnek fogadják el. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti esetleges eltérést. A Szerződés megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatokat a Felek kizárólag papír alapon, írásban tehetik meg.

13.7.Felek a nem írásbeli közlést azok írásbeli megerősítésével tekintik hatályosnak.

13.8.A Szerződés megszüntetése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni.

 1. Adatvédelem, adatkezelési tájékoztató

14.1. Ügyfél ez úton nyilatkozik, hogy a Szolgáltatónak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) megfelelő adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) megismerte, és az abban foglaltakat tudomásul vette. Adatkezelési Tájékoztató a következő linken érhető el: https://belepes.ehaz.hu/adatkezelesi-nyilatkozat

14.2. Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak a Szerződés részét képezik. A jogi személy illetve az azt képviselő, nevében eljáró természetes személy(ek) bizonyos adatainak megadására az eINGATLAN használata érdekében egyaránt szükség van. Az eINGATLAN adatfeltöltéshez és annak használatához a weboldal megfelelő felületén felsorolt adatokra van szükség. Ügyfél kifejezetten hozzájárul a megadott adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján történő kezeléséhez, illetve feldolgozásához. Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja. Az adatkezelő az előfizetés módjától függetlenül sem gyűjti és nem kezeli a Felhasználók (Ügyfél) bankszámlaszámát és bankkártya számát.

14.3. Ügyfél szavatolja, hogy a Szerződés megkötésével, illetve teljesítésével kapcsolatban esetlegesen tudomására jutott minden személyes adatot a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezel és véd. Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi szabályzattal és az ezekben foglaltak teljesítését lehetővé tevő szervezetrendszerrel rendelkezik.

 1. Szerzői jog, a Licenc terjedelme

15.1. Az eINGATLAN rendszerébe az Ügyfél által bevitt adatok kivételével az eINGATLAN, valamint a hozzá kapcsolódó és az eINGATLAN-ban használt és/vagy megjelenített minden tartalom, különösen kép, fénykép, animáció, hang, zene, effekt, szöveg, cím, szín-séma, adat-fájl, ikon, logo, és ezek elrendezése, adatbázis, algoritmus, szoftver – a tárgyi és forráskódot is beleértve – (a továbbiakban együtt: „Tartalom”) kizárólagos tulajdonosa vagy jogosultja Szolgáltató. A Tartalmat a szerzői jogra és az iparjogvédelemre vonatkozó jogszabályok és nemzetközi egyezmények védik.

15.2. Ügyfél az eINGATLAN-at és annak bármely részét vagy a Tartalmat jelen Licenc alapján csak használni jogosult, annak tulajdonjogára nem tarthat igényt. Ügyfélt az eINGATLAN-al, annak bármely részével vagy a Tartalommal kapcsolatban semmilyen szerzői vagy iparjogvédelmi jog nem illeti meg, így különösen nem illeti meg a többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz való közvetítés, nyilvánossághoz történő továbbközvetítés, átdolgozás vagy kiállítás joga. Ügyfél kifejezetten vállalja és elismeri, hogy nem jogosult az eINGATLAN-at vagy annak bármely részét és a Tartalmat visszafejteni.

15.3. Tekintettel arra, hogy a Licenc által megadott használati engedély kizárólag az eINGATLAN használatára és kizárólag az Ügyfél részére terjed ki, Ügyfél nem jogosult a Licenc átruházására, vagy harmadik személyekkel történő megosztására. A jelen bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik a Profilkezelő fiók(ok)hoz tartozó belépési adatok jogi személy személyi állományát képező személyekkel való megosztására.

 1. Együttműködés, Ügyfél felelőssége

16.1. Felek kötelesek a Szerződés hatálya alatt jogaikat és kötelezettségeket jóhiszeműen, egymással együttműködve teljesíteni, és kötelesek egymásnak a Szerződéssel kapcsolatos minden információt megadni.

16.2. Ügyfél az eINGATLAN-t csak és kizárólag a Szerződés rendelkezései szerint, köztük különösen az alábbi felelősségi feltételek tudomásul vétele és elfogadása esetén jogosult használni. Ügyfél ezennel kifejezetten, feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul és vállalja az alábbiakat:

 • Ügyfél az eINGATLAN használatának helye szerinti állam és Magyarország hatályos jogszabályainak való megfelelés felelősségét egyedül és kizárólagosan viseli.

 • Ügyfél egyedül és kizárólagosan felelős a Szerződéssel kapcsolatos titoktartási kötelezettségének megszegéséből eredő valamennyi jogkövetkezményért. Ügyfél egyedül és kizárólagosan felel a fiókjaihoz tartozó belépési adatok biztonságáért és vállalja, hogy azokat illetéktelen személyeknek nem adja át. Ügyfél kifejezetten vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatja minden olyan esetben, ha a fiókjaihoz tartozó belépési adatok biztonsága veszélybe kerülhetett. A Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy a fiók(ok)ba való belépést átmenetileg megtagadja, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy az Ügyfél fiókjainak belépési adatai illetéktelen kezekbe kerültek, vagy a biztonságuk egyéb módon veszélybe került. Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ilyen esetekben a Szolgáltató a helyzet körülményeit kivizsgálja.

 • Ügyfél egyedül és kizárólagosan felelős az Ügyféllel szerződéses viszonyban álló valamennyi pénzintézet (különösen bank és/vagy hitelintézet) valamennyi szabályzatának, iránymutatásának, tiltásának, tájékoztatójának és egyéb, szerződéses jogviszonyt érintő dokumentumának ismeretéért és betartásáért.

 • Ügyfél egyedül és kizárólagosan felelős minden kommunikáció, információ és adat (beleértve különösen a fiókkal kapcsolatos valamennyi adatot, személyes adatot) valódiságáért, és a kommunikáció biztonságáért. Ügyfél ezennel tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden az Ügyfél e-mail címéről vagy telefonszámáról érkező információról és adatról azt feltételezi, hogy közvetlenül Ügyféltől származik. Az ezen bekezdésben foglaltakból eredő valamennyi esetleges hátrányos következményt kizárólag Ügyfél köteles viselni.

 • Ügyfél egyedül és kizárólagosan felelős az eINGATLAN használatából eredő valamennyi jogkövetkezményért, így Szolgáltatót semmilyen formában nem teheti felelőssé az eINGATLAN használata során vagy azzal kapcsolatban tudomására jutott bármilyen adat, tény, vagy információból eredő üzleti vagy egyéb döntésért.

 • Ügyfél egyedül és kizárólagosan felelős azért, hogy az eINGATLAN-at, különösen a mögötte álló szoftvert, adatbázist és algoritmust rendeltetésszerűen használja, annak biztonságát és integritását megőrizze.

 • Rendellenes üzemmenet esetén az Ügyfél köteles elsődlegesen a saját felelősségi körébe tartozó infrastruktúra szakértői szintű ellenőrzésére, az ott feltárt hiba elhárítására. Amennyiben a hiba oka végrehajtott ellenőrzések után sem azonosítható és saját hatáskörben nem hárítható el, úgy a hibajelenséget a hiba elhárításához szükséges adatok megadásával írásban kell bejelenteni Szolgáltató felé. Hibabejelentésre csak az eINGATLAN előfizetéssel rendelkező személyek jogosultak.

 1. Szolgáltató felelősségének korlátozása

17.1. Szolgáltató a Szerződés megszegésével okozott károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint felel.

17.2. Szolgáltató a vis maior események miatti károkért, illetve a hatósági- vagy más hivatalos megkeresések teljesítéséből eredő következményekért nem felelős.

17.3. Szolgáltató nem felelős a hamis, vagy hamisított fizetési tranzakciók hamis voltának késedelmes felismeréséből fakadó következményekért, illetve károkért.

17.4. Felek az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárják Szolgáltató felelősséget minden bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, helyettesítő termékek vagy szolgáltatások beszerzéséből fakadó költségekért, tulajdonban bekövetkezett kárért, üzleti forgalom kieséséért, üzleti információ elvesztésért, vagy bármiféle speciális, közvetlen, közvetett, eseti, gazdasági, fedezeti, vagy következmény kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, és attól, hogy az szerződésből, gondatlanságból, vagy más, felelősséget megalapozó tényből ered, ha ezek a szolgáltatások használatának vagy használhatatlanságának okán merültek fel, még abban az esetben is, ha az eINGATLAN-t előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Az eINGATLAN továbbá nem vállal felelősséget a szolgáltatások helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült károkért. Az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a szolgáltatásokban kezelt adatait rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten mentse, archiválja és tárolja.

17.5. A Szolgáltató, illetve bármely kapcsolt vállalkozása, beszállítója vagy ügyfele – a Szerződés alapján fennálló és azzal kapcsolatos – felelőssége minden esetben a Szerződés alapján Ügyfél által Szolgáltatónak megfizetett összegre korlátozódik, jelen korlátozás Szolgáltató esetleges szerződésszegésére is kiterjed.

17.6. A jogszabályi keretek között és a Szerződésben foglalt kivételekkel, sem Szolgáltató sem bármely kapcsolt vállalkozása, beszállítója vagy ügyfele nem tartozik kártérítési felelősséggel Ügyféllel szemben semmilyen az Ügyfél vagy harmadik személyek által tanúsított jogos vagy jogtalan magatartásból fakadó kárért, veszteségért, behajtható vagy behajthatatlan követelésért, költségért, járulékos, közvetlen vagy közvetett kárért, elmaradt vagy beszedni elmulasztott haszonért, megtakarításért, és semmilyen egyéb vagyoni vagy nem vagyoni igényért.

17.7. A jelen fejezet szerinti felelősség-korlátozások az Ügyfél államában irányadó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig alkalmazandók. Ügyfél kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul a jelen fejezet szerinti korlátozásokhoz.

 1. További korlátozások

18.1. Az alábbi tevékenységek a Szerződéssel és az eINGATLAN-nal kapcsolatban történő végzése, megkísérlése, azokban való részvétel vagy azokra való felbujtás, vagy bármilyen egyéb módon való közreműködés szigorúan tilos:

18.1.1. Az eINGATLAN szoftver vagy bármely hozzá kapcsolódó egyéb szoftver forráskódjának vagy tárgyi kódjának a visszafejtése, elemeire bontása, feltörése, dekódolása vagy egyéb módon történő jogosulatlan megszerzése;

18.1.2. A fiók Szolgáltató engedélye nélkül történő harmadik személyekkel való megosztása vagy a fiók belépési adatainak harmadik személyeknek való kiadása, ide nem értve az Ügyfél személyi állományával való, Szolgáltatóval közölt megosztást;

18.1.3. Az eINGATLAN és a hozzá kapcsolódó valamennyi rendszer és szerver feltörése, zavarása, megsemmisítése, azokhoz való jogosulatlan hozzáférés kísérlete, mely nem megfelelő Felhasználói azonosítás mellett vagy nem megfelelő technológia igénybevételével történik és száma egy órán belül meghaladja 30-at. Ide tartoznak a nyilvánvalóan „ellenséges”, elárasztásos technikák alkalmazása és a betörési kísérletek is;

18.1.4. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti hivatalos kommunikáció harmadik személyekkel való megosztása vagy nyilvánosságra hozatala;

18.1.5. Bármely olyan tevékenység, mely a Szerződéssel, illetve az eINGATLAN felhasználásával kapcsolatban jogszabályt, Szolgáltató bármely szabályzatát vagy egyéb jogos érdeket sért.

18.1.6. Az eINGATLAN, illetve a Szolgáltató jó hírének megsértése, üzleti reputációjának rontása, kereskedelmi, gazdasági vagy üzleti érdekének megsértése.

18.1.7. Az eINGATLAN, illetve a Szolgáltató közösségi médián vagy bármilyen nyilvános fórumon történő negatív színben való feltüntetése, támadása.

18.1.8. Az eINGATLAN más előfizetőinek Felhasználói adataival való visszaélés, különösen jogosulatlan belépés, felhasználás, harmadik személyeknek való kiadás.

 1. Harmadik személyektől származó tartalmak

19.1. Az eINGATLAN, illetve a hozzá kapcsolódó weboldalak esetenként tartalmazhatnak harmadik személyekhez tartozó weboldalakat, linkeket, tartalmakat vagy oldalakat, melyeket Szolgáltató az Ügyfél kényelme érdekében tüntet fel. A jelen bekezdésben említett oldalak és az azokon található tartalmak felett Szolgáltatónak semmilyen befolyása nincsen, azokhoz hozzáféréssel nem rendelkezik, így nem felelős értük. Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltatóval szemben a harmadik személyektől származó tartalmakkal kapcsolatban semmilyen igényt nem támaszthat.

 1. Szellemi tulajdon

20.1. Az eINGATLAN rendszer, illetve a hozzá kapcsolódó minden egyéb szellemi alkotás (különösen minden szerzői mű és különösen szoftver, minden adatbázis, a szerzői művek megalkotása során létrejött dokumentáció, minden védjegy, mikroelektronikai félvezető topográfia, egyéb iparjogvédelmi alkotás, védett ismeret, egyéb üzleti titok, vagy egyéb szellemi alkotás és ezek bármely kombinációja, függetlenül attól, hogy az adott teljesítményt nyilvántartásba vették avagy sem, és függetlenül attól, hogy az adott teljesítmény kifejezett jogi védelemben részesül avagy sem) (a továbbiakban együttesen: „Szellemi Alkotások”) a hatályos jogszabályok, valamint nemzetközi szerződések védelme alatt állnak.

20.2. Szolgáltató szavatolja, hogy a Szellemi Alkotások saját alkotásai, illetve azok vonatkozásában rendelkezik a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges feltételekkel.

20.3. Szolgáltató a Szellemi Alkotásokkal kapcsolatos minden jogát magának fenntartja. A Szerződés egyik rendelkezését sem lehet akként értelmezni, hogy Szolgáltató a Szellemi Alkotások vagy azok bármely része vonatkozásában bármely jogáról lemondana, vagy azokat átruházná, vagy azok felett a jelen Szerződésben kifejezetten meghatározottakon túlmenően bármilyen felhasználási jogot engedélyezne. Ügyfél így különösen nem jogosult Szolgáltató szellemi alkotásainak – köztük logójának, szlogenjeinek vagy az eINGATLAN elnevezésnek – használatára, kivéve azokat az eseteket amikor az eINGATLAN rendszer valamely dokumentum létrehozásakor ezeket a dokumentumokon feltünteti. Ilyen esetben az Ügyfél nem köteles az eINGATLAN elnevezést és logót a dokumentumokról eltávolítani.

20.4. Szolgáltató ugyanakkor a Szellemi Alkotások vonatkozásában az Ügyfél részére a Szerződés időbeli hatálya alatt, a Díjak megfizetésének feltételével nem kizárólagos, nem átruházható, és kizárólag a rendszer felhasználói használatára kiterjedő felhasználási engedélyt ad (jelen Szerződés alkalmazásában: „Licenc”).

20.5. A Licenc kizárólag arra terjed ki, hogy az Ügyfél, valamint a Szolgáltató által megadott hozzáférési jogosultsággal rendelkező, az Ügyfél fiókját használó felhasználók az eINGATLAN rendszert a Szerződés rendelkezéseivel összhangban, felhasználóként használják, azaz a rendszerbe az Ügyfél fiókadataival belépjenek, és a rendszer funkcióit azok rendeltetésének megfelelően igénybe vegyék. A Díjak megfizetésének elmaradása esetén a Szolgáltató a Licencet a Szerződésben foglaltak szerint felfüggesztheti vagy visszavonhatja. A Licenc nem terjed ki a Szellemi Alkotások és így az eINGATLAN rendszer átdolgozására, bármilyen módosítására, illetve a funkciók felhasználói használatát meghaladó hasznosításra. Ügyfél nem jogosult továbbá a Szellemi Alkotásokat lemásolni, azokat adathordozón többszörözni, visszafejteni, elemezni, megváltoztatni vagy bármely más módon módosítani. Kétség esetén a Licenccel kapcsolatos rendelkezéseket úgy kell értelmezni, hogy az az értelmezési lehetőségek közül a legszűkebb felhasználási engedélyt biztosítsa.

20.6. Amennyiben Ügyfél a felhasználói fiókjához bárkinek hozzáférést kíván engedélyezni, ezen szándékát köteles Szolgáltatónak bejelenteni, és kizárólag Szolgáltató jogosult a felhasználók jogosultságait az eINGATLAN rendszerhez hozzáadni. Ügyfél – a képviseletét, valamint könyvelési feladatait ellátó személyek kivételével nem jogosult a felhasználói fiókját más jogi személlyel megosztani, ahhoz hozzáférést igényelni.

 1. Titoktartás

21.1. Ügyfél kifejezetten elismeri, hogy a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik a következő tételek: eINGATLAN rendszer, annak egyes elemei, valamint az összes ezekhez kapcsolódó módszer, elv, ötlet, eljárás, know-how, védjegy, műalkotás, szerzői jog – különösen minden szoftver, kód, kódsor, minden grafika, 3D modell, textúra, illetve minden üzleti titok, szabadalom, tervrajz, használati minta, formatervezési minta, egyéb ipari minta, prototípus, gyártott termék és bármely más szellemi tulajdonjog vagy egyéb adat, információ és anyag. A Szolgáltató a fentieknek kizárólagos tulajdonosa és jogosultja, függetlenül attól, hogy a jogosultság szóbeli, írásbeli vagy bármilyen egyéb jogcímen áll fenn, és függetlenül attól, hogy az ilyen szellemi tulajdon- vagy információ- vagy alkotás jogszabályi védelem alatt áll-e vagy sem. A fentieken túlmenően minden egyéb adat és információ, amely az információ jellege és/vagy az információ nyilvánosságra hozatalának körülményei alapján észszerűen bizalmasnak tekinthető, a Szolgáltató fentiek szerinti kizárólagos tulajdonát képezi (a továbbiakban együttesen és/vagy külön-külön „Bizalmas információ”).

21.2. Az Ügyfél a Szerződés létrejöttével vállalja, hogy:

21.2.1. minden észszerű erőfeszítést megtesz a Bizalmas információk titkosságának megőrzése érdekében;

21.2.2. ezzel kapcsolatban észszerű intézkedéseket hoz, ideértve legalább azokat az intézkedéseket, amelyeket bármely más hasonló szellemi alkotás titkosságának védelme érdekében tenni szükséges;

21.2.3. a jelen Megállapodás bármely okból történő megszűnésekor haladéktalanul – a Szolgáltató választása alapján – visszaadja az Szolgáltató részére, vagy megsemmisíti a birtokában és/vagy ellenőrzése alatt lévő összes olyan Bizalmas információt amelynek felhasználására vagy hasznosítására a Szerződés megszűnése vagy lejárta után nem kapott engedélyt, és

21.2.4. minden olyan harmadik féltől, akinek a Bizalmas információk átadását tervezi, megállapodás formájában megköveteli az (i)-(iii) pontokban meghatározott Bizalmas információ kezeléséről szóló kötelezettség vállalások végrehajtását, legalább a jelen Megállapodásban foglalt vagy szigorúbb feltételekkel.

21.3. Felek megállapodnak, hogy Ügyfél kizárólag a Szolgáltató előzetes, kifejezett és írásbeli engedélyével oszthat meg Bizalmas információt harmadik felekkel. A fentiek nem teszik szükségessé külön írásbeli megállapodások megkötését az e szakasz követelményeinek lényegében megfelelő írásbeli megállapodások hatálya alá tartozó alkalmazottakkal és megbízottakkal, sem a jogi tanácsadókkal, könyvvizsgálókkal vagy más szakmai tanácsadókkal szemben, akiknek egyébként szakmai kötelességük az ügyfelekkel szembeni titoktartás.

21.4. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen fejezetben foglalt bármely kötelezettsége megsértése esetén, a tényleges kár felmerülésének tényétől és összegétől függetlenül, illetve azon felül a jogsértéstől számított 8 (nyolc) naptári napon belül 5.000.000,- HUF azaz ötmillió magyar forint összeget megfizet Szolgáltató részére titoksértési kötbér jogcímén.

21.5. A fentiek ellenére a Bizalmas információk titkosságának őrzésére köteles személynek az információk vagy anyagok titkosságának védelmére vonatkozó kötelezettsége megszűnik minden olyan információ vagy anyag tekintetében, amely:

21.5.1. az adott személy esetleges cselekményétől vagy mulasztásától függetlenül vált vagy válik közismertté;

21.5.2. a Szolgáltató mint tulajdonos által kerül nyilvánosságra hozatalra;

21.5.3. jogszerűen került az adott személy tudomására a Szolgáltatótól, kifejezetten titoktartási kötelezettség vállalása nélkül;

21.5.4. az adott személy által önállóan került kifejlesztésre olyan források vagy olyan személyek révén, akikről az adott személy bizonyítani tudja, hogy nem jutottak hozzá a Bizalmas információkhoz; vagy

21.5.5. az adott személy által a közzététel időpontjában jogszerűen ismert volt, a felekkel folytatott megbeszélésektől vagy a felek által tett közlésektől függetlenül.

21.6. A Szerződés értelmében átadott minden Bizalmas információ a Szolgáltató tulajdona és az is marad, és a Bizalmas információt tartalmazó vagy arra utaló fájlokat, dokumentumokat és azok másolatait írásbeli kérésre haladéktalanul vissza kell küldeni a Szolgáltatónak, vagy meg kell semmisíteni, a Szolgáltató választása szerint. A Szerződés nem értelmezhető úgy, hogy az a hatálybalépés napja előtt vagy után keletkezett, fogant vagy megszerzett ötletekkel kapcsolatban bármilyen jogot biztosít vagy ruház át licenc vagy egyéb formában, sem kifejezett, sem hallgatólagos módon Ügyfél részére. Továbbá egyik rendelkezés sem értelmezhető úgy, hogy bármilyen termék vagy szolgáltatás felhasználásával vagy forgalmazásával kapcsolatban – a kifejezett kivételeken felül – bármilyen jogot biztosítana Ügyfél részére. Az Ügyfél a Bizalmas információkat kizárólag a Felek közötti Szerződés hatálya alatt, kizárólag a Szerződésben meghatározott keretek között és feltételekkel használhatja fel.

21.7. Az Ügyfél titoktartásra vonatkozó kötelezettségei a jelen megállapodás bármely okból történő megszűnésének napjától határozatlan ideig fennmaradnak és kötik az Ügyfelet.

21.8. Mivel a Szerződésnek az Ügyfél általi megszegése helyrehozhatatlan kárt okozhat a Szolgáltató üzleti és egyéb érdekeiben, és mivel az ilyen jogsértés ellen nincs megfelelő jogorvoslat, a Szolgáltató a rendelkezésére álló egyéb jogorvoslati lehetőségeken túlmenően az Ügyféllel szemben a jelen Szerződés megsértése vagy annak megszegésével való közvetlen fenyegetés miatt választottbírósági eljárást indíthat a Bizalmas információk visszaszolgáltatása és/vagy megsemmisítése és/vagy a titoksértési kötbér megfizetésére való kötelezés iránt, vagy egyéb kereseti kérelem iránt. Abban az esetben, ha a Szolgáltatónak jogi úton kell érvényt szereznie jogainak, akkor jogosult az Ügyféltől követelni az ezzel kapcsolatban felmerült összes költséget, ideértve korlátozás nélkül az észszerű ügyvédi díjakat is.

21.9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, kezességet, garanciát vagy bármilyen biztosítékot az általa átadott Bizalmas információk tekintetében, és a Szolgáltató vagy képviselői sem vállalnak felelősséget a Bizalmas információ pontosságáért vagy teljességéért, illetve azok használhatóságáért.

21.10. A fentieken túlmenően Felek a Szerződés hatálya alatt és annak bármilyen okból történő megszűnését követően is kifejezetten és feltétel nélkül kölcsönösen titoktartást vállalnak a Szerződéssel, az eINGATLAN-al és az ott kezelt adatokkal kapcsolatos üzleti titoknak minősülő minden információra, így vállalják, hogy különösen az alábbi adatokat, információkat harmadik feleknek – a másik Fél előzetes, kifejezett, írásos engedélye nélkül – nem szolgáltatják ki, illetve nem hozzák nyilvánosságra. Üzleti titoknak minősül különösen:

21.10.1. Az eINGATLAN használata során az Ügyfél tudomására jutott minden a Szolgáltató tulajdonát képező, jogi oltalom alá eső szellemi tulajdonjog;

21.10.2. Az eINGATLAN üzemeltetése során az Szolgáltató tudomására jutott minden az Ügyfél ügyfeleivel és portfóliókezelésével kapcsolatos adatok, információk;

21.10.3. A másik Fél üzletmenetét, gazdálkodását érintő elképzelések, ötletek, illetve másik Fél üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, nyújtott szolgáltatásaira vonatkozó adatok, információk;

21.10.4. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti valamennyi kommunikáció (különösen: beszélgetés, e-mail, telefon, sms, video-beszélgetés, levelezés);

21.10.5. A Szolgáltató által esetlegesen Ügyfélnek nyújtott kedvezmény, visszatérítés, engedmény;

21.10.6. Minden olyan adat, információ vagy tény, amely másik Fél gazdasági, üzleti, kereskedelmi érdekét, vagy hírnevét sértheti.

21.11. A Feleket terhelő titoktartási kötelezettség az arra jogszabály alapján jogosult hatóság (például a bíróságok, a rendőrség stb.) kifejezett és kötelezést tartalmazó felhívása esetén nem alkalmazható. Szolgáltató jogosult továbbá az Ügyfél szerződésszegése esetén – jogainak érvényesítéséhez szükséges mértékben – az Ügyfél bizalmas információit felhasználni.

 1. Versenytilalom, versenytilalmi kötbér

22.1.Versenytilalom. Ügyfél a Szerződés hatálya alatt, valamint annak bármely okból történő megszűnését követő további 2 naptári éven belül a Szolgáltató személyi állományához tartozó személyekkel a Szolgáltató előzetes, kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül nem köthet foglalkoztatásra irányuló vagy egyéb, utasítási jogosultságot is biztosító szerződést. A jelen bekezdésben foglalt versenytilalmi kötelezettség kiterjed különösen: vezető tisztségviselőkre, alkalmazottakra, megbízási szerződéses viszonyban lévő személyekre, más alvállalkozókra, közreműködőkre és minden olyan egyéb személyre, akikkel szemben a szerződő felet utasítási jog illeti meg. Ügyfél ugyanezen időszak alatt nem jogosult továbbá a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokkal azonos, vagy azokhoz lényegében hasonló szolgáltatások nyújtására irányuló jogviszonyt létesíteni, így nem jogosult különösen az eINGATLAN rendszer működésének vagy funkcióinak másolására, illetve az eINGATLAN rendszerhez hasonló más informatikai rendszer szolgáltatóként történő üzemeltetésére, illetve ilyen rendszerrel való haszonszerzésre. A jelen bekezdésben foglalt versenytilalmat Ügyfél sem közvetlenül, sem az általa közvetlenül vagy közvetetten befolyásolt harmadik személyeken, vagy a Szerződés teljesítésében közreműködő személyeken keresztül nem jogosult megsérteni.

22.2. Versenytilalmi kötbér. Amennyiben Ügyfél közvetlenül vagy az általa közvetlenül vagy közvetetten befolyásolt harmadik személyek vagy az érdekkörében eljáró, a Szerződés teljesítésében közreműködő személy a jelen megállapodásban rögzített versenytilalmi kötelezettségét megszegi, akkor Ügyfél köteles a Szolgáltató részére jogsértésenként, a ténylegesen felmerült kár lététől vagy összegétől függetlenül, illetve azon felül versenytilalmi kötbért fizetni. A versenytilalmi kötbért az annak megfizetésére irányuló felszólítás kézbesítésétől számított 15 naptári napon belül banki átutalással kell megfizetni. A versenytilalmi kötbér összege vezető tisztségviselővel való szerződéskötés esetén személyenként 10.000.000,- HUF azaz tízmillió magyar forint, egyéb személy esetén személyenként 5.000.000,- HUF azaz ötmillió magyar forint, az eINGATLAN rendszer másolására, vagy hasonló szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenység esetén 25.000.000,- HUF azaz huszonötmillió magyar forint.

 1. Vegyes rendelkezések

23.1. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

23.2. Amennyiben az Előfizetői Szerződés nem tartalmaz keltezési helyet, akkor a Felek a Szerződés megkötésének a helyének Budapestet tekintik.

23.3. A Szerződésből fakadó esetleges vitákat a Felek első sorban egymás között, kölcsönösen együttműködve igyekeznek megoldani.

23.4. Bármely vita elbírálására, amely a Szerződésből vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek Magyarország kizárólagos joghatóságát kötik ki. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései irányadók, és a jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog.

23.5. Felek a Szerződés vonatkozásában kölcsönösen és kifejezetten tudomásul veszik és kinyilvánítják azon akaratukat, hogy a Szerződés az Előfizetői Szerződés  aláírásával érvényesen létrejöjjön és hatályba lépjen. Ügyfél nyilatkozik, hogy az eINGATLAN használatával ráutaló magatartással is kifejezi azon akaratát, hogy a Szerződés közte és Szolgáltató között a jelen dokumentumban foglalt feltételekkel létrejöjjön.

Az eINGATLAN az Info Sierra Kft. bejegyzett védjegye. 

Általános Szerződési Feltételek

Graphics